Mlčící ženy

19. století nám umožnilo se scházet.
20. století nám přiznalo právo vzdělání, volby a krátkých sukní.
21. století budeme spoluvytvářet.

Náš hlas schází ve veřejném prostoru, ale nás také zajímá, jakou kvalitu bude mít občanský prostor, kterého jsme součástí. Nechceme se zbytečně bát o budoucnost našich dětí a vnoučat. Svět pádí čím dál rychleji a my se potřebujeme na změny adaptovat a s námi naše rodiny a naše přítelkyně. Chceme vytvořit prostor, kde i my můžeme diskutovat mezi sebou i s okolním světem. Často mlčíme, ale to neznamená, že nemáme názor. Teď ho uslyšíte.
Jsme přece všechny ženy a matky 21. století.

Milé dámy.
Dovolte mi, Vás pozvat na panelovou diskusi se zakladatelkami think-tanku CEW21 – Central Europe Women's, think-tank for 21.century.

23.března 2018 (19:00–21:00) v Knihovně Václava Havla

Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13
110 00 Praha

https://www.facebook.com/events/1956629164589110/

Těšíme se na setkání v Vámi.
A děkujeme i za případnou osobní podporu:-)


Vladislava Michalová
místopředsedkyně EUŽ


 

Zpráva o činnosti EUŽ

Vážené členky.

Vzdělávání, pracovní uplatnění, rodinná politika, aktivní stáří a regionální rozvoj v rámci společné Evropy. To jsou hlavní témata spolku EUŽ, která je od roku 2015 součástí Evropské unie žen (EUW). Náš spolek má zastoupení ve všech krajích a sdružuje jak členky, tak příznivkyně TOP09.
Protože právě TOP 09 je odhodlána řešit dlouhodobé problémy, které se v naší společnosti týkají často rodin, žen, seniorů a zdravotně postižených, tedy těch, o které se zajímáme i my.“
Podporuje n
ávrhy ve slaďování práce a rodiny, změny v čerpání mateřské a rodičovského příspěvku, flexibilní a částečné úvazky. Klade důraz na kvalitní vzdělávání. Věnuje pozornost dostatečné síťi odlehčovacích služeb pro osoby pečující o zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory a že podporuje ústavní i domácí paliativní péči včetně hospicové péče.

Od naší presentace, zde na sněmu v roce 2015, jsme ušly kus cesty. Dovolte mi nyní, krátké shrnutí.

Na jaře roku 2016 se v PS konalo mezinárodní Kolokvium EPPWomen s tématem
Ženy na zodpovědných pozicích. V jejím rámci jsme uspořádaly konferenci Žena - klíč k integraci.
Těžištěm panelové diskuze, za účasti evropských poslankyň, byla klíčová role přístupu k ženám a jejich prostřednictvím k následné generaci právě v době aktuální migrační krize v Evropě.

V Brně v dubnu 2016 jsme s Topaz spolupořádaly konferenci „Budoucnost není ve hvězdách, ale ve vzdělání“. Nebyl to jedinný projekt, který z naší spolupráce vzešel.

Jako každý rok jsme uspořádaly Programovou konferenci EUŽ, na které jsou zvány poslankyně a poslanci TOP09, odborná veřejnost. Tak, aby výstupy z nich měly co nejužší návaznost na tvůrce legislativy.

V letošním roce byly naše zástupkyně účastny zasedání pléna Evropského parlamentu. Absolvovaly jednání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Debatu o ruské agresi, kterou v EP spolupořádal think-tank Evropské hodnoty. Sledovaly zástupce z TOPAZ a TOP09 při konferenci NET@WORK 2017.
Ovšem n
aše pravidelná setkávání s dámami z celé Evropy se odehrávají nejen v Praze a Bruselu.

V roce 2017 se v Lažínkách uskutečnilo Středoevropské kolokvium. Za účasti dam z TOP09, CSU, CDU, ÖVP, CVP a Živeny.


V červnu 2017 jsme za účasti špiček EUW v PS ČR zorganizovaly mezinárodní konferenci „Council meeting EUW“.
V jejímž průběhu jsme odprezentovaly výstupy z našich vlastních regionálních konferencí. Tyto se, z podpory HSS, uskutečnily v Brně, Ostravě, Praze, Chrudimi a Olomouci. Téma bylo společné
“Boj nebo spolupráce - Státní správa jako partner v občanské diskuzi.
Zde si dovolím poděkovat řediteli HSS panu Martinu Kastlerovi. Bez jeho podpory by se řada našich aktivit nemohla uskutečnit.

V nabitém programu, této mezinárodní konference, byla i volba nového vedení EUW.
Zaslouží si připomenout, že EUW je organizace s 60. letou tradicí. Je poradním orgánem Rady Evropy, má zvláštní poradní statut v Hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů (ECOSOC).Dnes zahrnuje 15 členských zemí. Naše EUŽ se členem EUW stala krátce po svém vzniku, v dubnu 2015.
A o už o dva roky později byla naše předsedkyně Jana Spekhorstová zvolena do nejužšího vedení EUW. 23.6.2017 se stala vice-presidentkou EUW. Pavlína Hájková zde byla zvolena předsedkyní mezinárodní komise EUW pro zahraniční věci. Zaslouží si potlesk:-)

Naše zástupkyně Vlaďka Michalová, Zuzana Kyliánová, Ivana Králíková, Krausová Lucie, Šárka Slavíková Klímová a Kateřina Šišková byly delegovány do mezinárodních odborných komisí EUW.

Dále jsme se letos na podzim aktivně účastnily evropské akademie v Nice. Tuto každoročně pořádá EPPW.

A „valné hromady“EUW ve Vídni.

V letošním roce jsme podpořily projekt nadačního fondu "Most mezi námi". Výstava fotografií na téma "Stáří" doprovázela naše regionální konference po celé republice.

Velice si vážíme i úzké spolupráce s našim nejlogičtějším evropským partnerem, se slovenskou Živenou a její předsedkyní paní Magdou Vašáryovou.

Na závěr už jen shrnu,co je z výčtu našich aktivit snad zřejmé. Boříme hranice...:-) Prostřednictvím našich aktivit v regionech se snažíme zatraktivnit zájem o věci věřejné, především mezi ženami. Přiblížit jim práci komunálních političek a apelovat na důležitost občanské zodpovědnosti každé z nás.

Vytváříme si síť kontaktů s neziskovkami a občanskými sdruženími.

Stejně jako TOP09 míříme do Evropy. Doufáme, že i nově zvolené vedení bude tento směr udržovat.

Nše díky patří vedení TOP09, organizaci TOPAZ a HSS za podporu v našich aktivitách. Doufám v další oboustranně prospěšnou spolupráci.

Jana Spekhorstová

předsedkyně EUŽ

Vlaďka Michalová

místopředsedkyně EUŽ

V Třebíci 28.1.2018


 

 

Přátelé. Zveme Vás na další z konferencí, na téma:

BOJ NEBO SPOLUPRÁCE - STÁTNÍ SPRÁVA JAKO PARTNER V OBČANSKÉ DISKUZI, tentokrát v Chrudimi.

 

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci na téma:

Boj nebo spolupráce - Státní správa jako partner v občanské diskuzi,

kde bychom rádi definovali problémy a třecí plochy mezi státní správou, neziskovými organizacemi a občany.

KDY: 13. 10. 2017 od 15. 30 – 18. 00

KDE: Hospic Smíření, K Ploché dráze 602, Chrudim


Konferenci moderuje Vlaďka Michalová

1. Téma: Sociální podnikání v praxi - zaměstnávání osob na trhu práce znevýhodněných

Ing. Dana Šťastná, Kruh zdraví

2. Téma: Svoboda je zodpovědnost... v NNO především

Mgr. Soňa Tomková, ředitelka Mama klubu Chrudim, členka rady Unie center pro rodinu
a komunitu

3. Téma: Péče o osoby pečující

Mgr. Hana Darmovzalová, ředitelka CSSP Chrudim, nyní na rodičovské dovolené

4. Téma: Systém poskytování paliativní péče - propojení lůžkové, ambulantní a domácí
hospicové péče

MUDr. Marie Blažková, MUDr. Jiří Košťál, Hospic Smíření

5. Téma: Pilotní projekty VZP, systém následné a hospicové péče

PharmaDr. Jiří Skalický, Ph.D., primář Pardubické nemocnice, poslanec PČR


Srdečně Vás zvou

Vlaďka Michalová                                                                             Jana Spekhorstová
místopředsedkyně EUŽ                                                                    předsedkyně EUŽ


Občerstvení pro Vás zajišťují zaměstnanci sociální firmy Kruh zdraví. Svou účast potvrďte na mail: v.michalova@evropskauniezen.cz nebo mob.732254739 do 9.10.2017

Pozvánka na další výstavu nadačního fondu "Most mezi námi". Tentokrát v Praze.

Od 11.9. máte možnost ve Slovenském domě v Praze shlédnout výstavu fotografií na téma "Stáří" nadačního fondu "Most mezi námi", se kterým Evropská Unie Žen spolupracuje:

http://martinfryc.eu/vystavy/vernisaz-vystavy-most-mezi-nami-a-krest-e-booku/

 

Mezinárodní konference s tématem: Společně - Státní správa jako partner NNO

Ve dnech 22. - 25. 6. 2017 se v Praze uskutečnil Council meeting European Union of Women.

 

V pátek 23. 6. 2017 zde měla, naše česká sekce EUŽ, možnost odpresentovat svou činnost. Za účasti špiček EUW jsme, v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, zorganizovaly mezinárodní konferenci.

Úvodem nám předsedkyně EUW Elisabeth Morin Chartier popřála hodně energie a zápalu v našich aktivitách.Podporu nám, svou účastí, vyjádřil i poslanec TOP09 Martin Plíšek.

Pak již dostala prostor Anna Machátová se svým příspěvkem “Význam spolupráce NNO a státní správy v oblasti prevence domácího násilí”.

Příspěvek paní poslankyně Niny Novákové měl, jako nosné téma, občanskou společnost a její roli ve státě.

 

Další blok se již věnoval přímo aktivní činnosti v krajích.

Místopředsedkyně Vlaďka Michalová podtrhla význam regionálních konferencí. Doufá, že tímto tématem dokázaly oslovit široké spektrum občanské společnosti.
Tyto konference měly, napříč republikou, společné zadání.

Téma: “Boj nebo spolupráce - Státní správa jako partner v občanské diskuzi.

Měly za úkol zmapovat a definovat problémy a třecí plochy mezi státní správou a neziskovými organizacemi a občany.Nicméně, zatím nejvíce rezonovalo téma a problematika poskytovatelů a příjemců sociálních služeb, všeho druhu.

 

Se svými příspěvky vystoupila zástupkyně ostravské EUŽ Marcela Masná. Brněnskou EUŽ zastupovala Zuzana Kyliánová a blok uzavřela Ivana Králíková svým příspěvkem do diskuze.

Vzhledem k tomu, že tento projekt je teprve ve své polovině, na konečné resumé si budeme muset tedy ještě chvíli počkat.

 

Vlaďka Michalová
místopředsedkyně EUŽ V Praze 23.6.2017

 

Obrovský úspěch EUŽ-CZ v Evropě.

Ve dnech 22. - 25. 6. 2017 se v Praze uskutečnil mezinárodní council meeting European Union of Women.

V nabitém programu byla i volba nového vedení EUW.

Zaslouží si připomenout, že EUW je organizace s 60. letou tradicí. Byla založena s cílem umožnit ženám přispět k mezinárodní diskusi a podnítit u nich zájem o evropské záležitosti. Dnes zahrnuje 15 členských zemí.

EUŽ-CZ je spolek, který založily členky TOP09. Členem EUW se stal krátce po svém vzniku, v dubnu 2015.

A o už o dva roky později se stalo něco naprosto neočekávaného.

Naše předsedkyně Jana Spekhorstová byla zvolena do nejužšího vedení EUW. 23.6.2017 se stala vice-presidentkou EUW.

Pavlína Hájková zde byla zvolena předsedkyní komise EUW pro zahraniční věci.

EUW je poradním orgánem Rady Evropy, má zvláštní poradní statut v Hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů (ECOSOC). Přispívá totiž také k práci Evropského parlamentu prostřednictvím klubu ELS žen a prostřednictvím národních poslankyň Evropského parlamentu EPP - WOMEN, kde jsme, jako EUŽ-CZ, od dubna 2015 členy.

Je tedy vidět, že máme Evropě co nabídnout.

Přeji oběma dámám hodně energie a odhodlání v práci.

 

Vlaďka Michalová

místopředsedkyně EUŽ

 

V Praze 23.6.2017


Jana Spekhorstova s Manfredem Weberem, předsedou EPP frakce, Eropského parlamentu

 

A co nás čeká o víkendu milé dámy?

Dostojíme svému názvu:-) V Lažínkách se uskuteční Středoevropské kolokvium. Budeme zde hostit ženy z TOP09, CSU, CDU, ÖVP, CVP a Živeny. Na tomhlem úžasném místě.

hptt://www.appaloosalazinky.cz/


 

Pozvánka na další výstavu nadačního fondu "Most mezi námi". Tentokrát v Praze.

Do 12.6. máte možnost ve Slovenském domě v Praze shlédnout výstavu fotografií na téma "Stáří" nadačního fondu "Most mezi námi", se kterým Evropská Unie Žen spolupracuje:

http://martinfryc.eu/vystavy/vernisaz-vystavy-most-mezi-nami-a-krest-e-booku/

Přátelé. Zveme Vás na další z konferencí, na téma:
BOJ NEBO SPOLUPRÁCE - STÁTNÍ SPRÁVA JAKO PARTNER V OBČANSKÉ DISKUZI, tentokrát v Brně.

Duální vysílání

Praha, 26. dubna 2017 – ve druhém čtení byla projednána novela zákona o elektronických komunikacích, jejíž součástí je i novela zákona o České televizi. K té podala poslankyně Pekarová Adamová (TOP09) návrh na zavedení duálního vysílání. Diváci by tak již brzy mohli mít možnost vybrat si mezi dabingem a původním znění s titulky. Návrh, který má zlepšit jazykovou vybavenost, vítají i středoškoláci sdružení v České středoškolské unii, která s podobným požadavkem poprvé vystoupila již v roce 2013.

http://stredoskolskaunie.cz/2017/04/stredoskolaci-podporili-navrh-na-zavedeni-dualniho-vysilani-chteji-aby-televize-napomohla-ve-vyuce-jazyku/


Návštěva zástupkyň EUŽ v Evropském parlamentu.

Díky pozvání pana europoslance Jaroslava Štětiny, jsme měly možnost poznat Evropský parlament, takříkajíc zevnitř. Zúčastnily jsme se zasedání pléna Evropského parlamentu, vyslechly si velmi emocionální debatu k aktuální situaci v Maďarsku. Absolvovaly jsme jednání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Navštívily jsme pražský dům a diskutovaly o přínosu zastoupení města Prahy v Bruselu. Silným zážitkem byla debata o ruské agresi a síle ruské propagandy, kterou v EP spolupořádal think-tank Evropské hodnoty. Měly jsme možnost vidět a slyšet naše zástupce z TOPAZ a TOP09 při konferenci NET@WORK 2017.

Náš program byl zaplnění do poslední minuty. Uteklo to jako voda a nám zůstala vzpomínka na příjemné lidi, společně pracující na jednom velkém snu. Skvěle fungujícím společenství. Tváří v tvář tomu všemu člověk pociťuje úctu k lidem, kteří stáli za zrodem vize o Evropské Unii.


Jednání špiček EPP Women.

Pravidelná setkávání s dámami z celé Evropy, pod taktovkou báječné Doris Pack. Tentokrát v Bruselu.

A naše zastoupení? To nejlepší...Jana Spekhorstová, předsedkyně EUŽ.


Zprávy ze Strasbourgu

Členka EUŽ Gabriela Pecková byla jednomyslně zvolena místopředsedkyní podvýboru pro Ochranu a práva dětí při Radě Evropy.

Gratulujeme


Pozvánka na seminář s motem Škola pro všechny...

Co k tomu říká garant akce paní poslankyně Nina Novánková....
Pedagog je profese, kde mají ženy výraznou převahu, proto některé výzvy platí právě jim.
Spolu s hosty setkání si položíme otázky: Proč jsou kluci méně úspěšní na středních školách?
Proč ubývá mužů mezi úspěšnými absolventy vysokých škol?
Co mají učitelky změnit, abychom nepřišli o žádný talent a každý žák mohl rozvinout svůj potenciál? Potřebují školy více pedagogů, mužů? Je souvislost s platy začarovaný kruh?

Zajímá Vás toto téma, je Vám profesně blízké? Pak neváhejte a registrujte se.


 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
garant semináře
Mgr. Nina Nováková

Datum: STŘEDA 19. dubna 2017 od 10 hodin
Místo: Poslanecká sněmovna PČR, místnost číslo 106

Kontakt: novakovan@psp.cz, 737 209 760, slancarovam@psp.cz, 724 544 799


Most mezi námi

Ve spolupráci s nadačním fondem Most sblížení, si Vás dovolujeme pozvat na další z cyklu výstav, Most mezi námi. Tentokrát do Berouna.EUŽ v Evropě

EUŽ česká sekce má na jednání EPP na Maltě své zastoupení. Účastní se jí naše předsedkyně Jana Spekhorstová, spolu s dalšími zástupci TOP09. 
Je nám ctí, patřit do velké evropské rodiny.

29.03.2017


EVROPA DNES 
Výzvy a hrozby řešit s nadějí
Kdy: 25. listopadu 2016
Kde: Poslanecká sněmovna PČR Státní akta od 10:00 do 16:00
dovoluje si Vás pozvat Nina Nováková a Martin Kastler
Vznešený cíl EU: uchovat mír, úzce spolupracovat, uchovat jedinečnost regionů. Vnímáme, že žijeme ve složité době. 
Život bez války jsme považovali za samozřejmý, byli jsme přesvědčeni, že západní kultura si zaslouží být exportována
do celého světa. Dnes pomalu chápeme válku jako reálnou hrozbu a západní kultura je zpochybněna námi, jejími nositeli.
Přestali jsme pečovat o samotný pramen. Proplout současnými výzvami s nadějí znamená pro nás, kteří se cítíme Evropany
geograficky i pohledem na svět, vrátit se k pramenům a obnovit je. Dnes, víc než kdykoli předtím, roste naléhavá potřeba
vnímání problémů v mezinárodním kontextu: konzultovat, sdílet zkušeností a vzájemně se podporovat.

I. PANEL:  Kultura války nebo kultura míru? Rozpoznat a identifikovat nebezpečí znamená s velkou pozorností sledovat realitu…
Jaromír Štětina, poslanec Evropského parlamentu, Werner Fasslabend, Rakousko,Radko Hodkovský, Evropské hodnoty,
Juraj Lajda, UPF

II. PANEL: Rodina v kontroverzním chápání. Hledat řešení a bránit základní přirozené hodnoty …
Kathaline Nowak a Edith Friwaldszky, Maďarsko, Gudrun Kugler,Rakousko, prof Šulová, ČR, Branislav Škrípek, Slovensko,
Vilém Anzenbacher, ČR

III: PANEL: Obnovit pramen evropské kulturní identity
Jaroslav Šebek, Jiří Georgiew, Nina Nováková, ČR 

IV. PANEL: Svoboda myšlení, svědomí a vyznání
Peter Zoehrer, Rakousko, Roman Joch, ČR, A. Habassi, Rakousko


Programová konference
Je čas dát reálné obrysy našim programovým prioritám a uvést je prostřednictvím našich zástupkyň v PS do praxe.
6.5.2016 se v Praze uskuteční Programová konference EUŽ, které se zúčastní poslankyně a
poslanci TOP09, odborná veřejnost a předsednictvo EUŽ.

 

 


Kolokvium EPPWomen a členská schůze EUŽ


9.4. se uskutečnilo ve Velkopřevorském paláci kolokvium EPPWomen v anglickém jazyce, na téma Women on boards.

Za účasti národních poslankyň Evropského parlamentu EPPWomen.

EPPWomen

 

Na toto kolokvium navázala členská schůze EUŽ a následně plodná diskuze na ideové konferenci.

 

Žena - klíč k integraci

8.4. 2016, 14.00-17.00

Místo konání: PSP ČR, Státní akta

Panelová diskuze s krátkými příspěvky, která se pokusila zhodnotit integraci a její roli celospolečenského zájmu nejen v Evropě. Těžištěm je klíčová role přístupu k ženám a jejich prostřednictvím k následné generaci.Rodina v současné společnosti

Zveme Vás na konferenci, kterou pořádá think-tank TOPAZ, nadace Konráda Adenauera a Evropská unie žen.

Sobota 17.10. 2015 od 15.00 hodin v přednáškovém sále Regionálního muzea v Chrudimi.

 

Program:
15:00 – 15:20             Jitka Chalánková, poslankyně Parlamentu ČR - Rodina v současné společnosti

15:20 – 15:40             diskuse

15:40 – 16:00             Hana Pilná, ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci v Chrudimi - Pečující  rodina
16:00 – 16:20             diskuse

16:20 – 16:40             Nina Nováková, poslankyně Parlamentu ČR - Rodičovská práva a povinnosti, je veřejný zájem v souladu se zájmem rodiny?

16:40 – 17:00             diskuse
17:00 – 18:00             Raut a neformální diskuse

 

Srdečně Vás zvou
Vladislava Michalová                                                 Terezie Radoměřská
místopředsedkyně EUŽ                                              Výkonná ředitelka TOPAZ z.s.

 

Svou účast, prosíme, potvrďte do 10.10.2015 na mail vl.michalova@seznam.cz
Do naplnění kapacity sálu je účast možná i bez registrace.

 

Evropský kulatý stůl žen

Zveme Vás na konferenci, kterou pořádá Evropská unie žen, člen EUW a EPP Women.

Sobota 3. 10. 2015 od 13.00 hodin v poslaneckém klubu TOP 09, PSP České republiky, vchod z Malostranského náměstí.

 

Program:
J. Chalánková: Úcta k rodině
A. Putnová: Ženy 50+
N. Nováková: Vláda zapomíná na rodinu
E. Moellring: Vývoj generací žen v Německu ( východ/západ )
M. Vášáryová: Postavení žen na Slovensku
D. Schittenhelm: Specializovaná léčebná péče pro ženy ( v jednání )
Dále k diskusi: ekonomický potenciál žen 50+, program pomoci mladým rodinám, zkrácené pracovní úvazky, mobbing na pracovišti atd.
Diskuse i příspěvky budou v jednom bloku od 13.00 - 17.00. Diskuse bude simultánně tlumočená do češtiny/němčiny.
Závěrem je možné zúčastnit se společné večeře.

 

Srdečně Vás zvou
Jana Spekhorstová           Terezie Radoměřská               Vladislava Michalová
Předsedkyně EUŽ             generální tajemnice EUŽ         Místopředsedkyně EUŽ

 

Einladung
Die Europäische Frauenunion der Tschechischen Republik, Mitglied der EUW und EPP Women, veranstaltet einen

 

Rundtisch der europäischen Frauen

 

Am Samstag, den 3. Oktober 2015 ab 13.00 Uhr
Im Fraktionsclub der TOP 09, im Abgeordnetenhaus der Tschechischen Republik
(Eingang von Malostranské náměstí 19, Prag 1)


PROGRAMM:
Respekt zur Familie Jitka Chalánková, Mitglied des Abgeordnetenhauses der Tschechischen Republik
Frauen 50+ Anna Putnová, Mitglied des Abgeordnetenhauses
der Tschechischen Republik
Wenn die Regierung
die Familien vergisst Nina Nováková, Mitglied des Abgeordnetenhauses
der Tschechischen Republik
Generationen der Frauen in Deutschland; Ost und West
Eva Möllring, Vorsitzende der Frauen Union der CDU
Frauen in der Slowakei Magda Vášáryová, Mitglied des Abgeordnetenhauses der Slowakischen Republik, Vorsotzende der Živena
Gendermedizin Dorothea Schittenhelm, Mitglied des Parlaments der Republik Österreich, Vorsizende der ÖVP Frauen

 

Diskussion: ökonomisches Potential der Frauen 50+, Hilfe für Jungfamilien, Teilzeit Jobs, Kindergaren und Vorschuleinrichtungen, Mobbing u.a.

 

Die Veranstaltung wird um 17 Uhr beendet.
Veanstaltung in Tschechisch und Deutsch mit Übersetzung.

 

Anschliessend laden wir herzlich zu einem gemeinsammen Abendessen ein.

Jana Spekhorstová      Terezie Radoměřská      Vladislava Michalová

 

EVROPA A MIGRACE – dědictví 20. a výzvy 21. století

Pátek dne 2. října 2015 od 16:00 hodin, Michnův palác, Újezd 40, Praha 1.

 

Program:

16:00 – 16:05 Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

16:05 – 16:20                Jaromír Štětina, poslanec Evropského parlamentu - Postsovětské státy a riziko migrační vlny

16:20 – 16:35                Colin Andrew Munro, britský diplomat, bývalý ambasador v Chorvatsku, stálý vyslanec u OECD Wien - Válečná území a migrace z nich

 

16:35 – 16:50    Bernd Posselt, MEP a.D., mluvčí Sudetoněmeckého svazu - Stín evropské migrace po 70 letech

 

16:50 – 17:05                Marek Ženíšek, místopředseda TOP 09 a poslanec Parlamentu ČR - Evropská imigrační politika, její pozitiva a její limity

 

17:05 – 17:30                diskuse

17:30 – 18:00                pauza na kávu

 

18:00 – 18:15                Helena Langšádlová, poslankyně Parlamentu ČR - Postoj České Republiky k imigraci – postoj TOP 09

 

18:15 – 18:30                Markéta Adamová, poslankyně Parlamentu ČR - Přijímání imigrantů v ČR– skutečný stav

 

18:30 – 18:45                Jana Michael, SRN - Praxe práce s imigranty v SRN

 

18:45 – 19:30                diskuse

19:30 – 20:30                Raut a neformální diskuse

 

Jana Spekhorstová                                      Terezie Radoměřská
předsedkyně EUŽ                                         Výkonná ředitelka TOPAZ z.s.

© 2006-2018  |  Apishop.cz  |  webcode&webdesign: tisknise.cz  |  apispress.cz  |  apishop.cz  |  apisys.cz
print  |  dtp  |  webdesign  |  art  |  graphics  |  advertisement  |  tisk  |  dtp  |  webdesign  |  umění  |  grafika  |  reklama