Zpráva o činnosti EUŽ

Vzdělávání, pracovní uplatnění, rodinná politika, aktivní stáří a regionální rozvoj v rámci společné Evropy. To jsou hlavní témata spolku EUŽ, která je od roku 2015 součástí Evropské unie žen (EUW). Náš spolek má zastoupení ve všech krajích a sdružuje jak členky, tak příznivkyně TOP09.
Protože právě TOP 09 je odhodlána řešit dlouhodobé problémy, které se v naší společnosti týkají často rodin, žen, seniorů a zdravotně postižených, tedy těch, o které se zajímáme i my.“
Podporuje návrhy ve slaďování práce a rodiny, změny v čerpání mateřské a rodičovského příspěvku, flexibilní a částečné úvazky. Klade důraz na kvalitní vzdělávání. Věnuje pozornost dostatečné síťi odlehčovacích služeb pro osoby pečující o zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory a že podporuje ústavní i domácí paliativní péči včetně hospicové péče.

Od naší presentace, zde na sněmu v roce 2015, jsme ušly kus cesty. Dovolte mi nyní, krátké shrnutí.

Na jaře roku 2016 se v PS konalo mezinárodní Kolokvium EPPWomen s tématem Ženy na zodpovědných pozicích. V jejím rámci jsme uspořádaly konferenci Žena – klíč k integraci.
Těžištěm panelové diskuze, za účasti evropských poslankyň, byla klíčová role přístupu k ženám a jejich prostřednictvím k následné generaci právě v době aktuální migrační krize v Evropě.

V Brně v dubnu 2016 jsme s Topaz spolupořádaly konferenci „Budoucnost není ve hvězdách, ale ve vzdělání“. Nebyl to jediný projekt, který z naší spolupráce vzešel.

Jako každý rok jsme uspořádaly Programovou konferenci EUŽ, na které jsou zvány poslankyně a poslanci TOP09, odborná veřejnost. Tak, aby výstupy z nich měly co nejužší návaznost na tvůrce legislativy.

V letošním roce byly naše zástupkyně účastny zasedání pléna Evropského parlamentu. Absolvovaly jednání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Debatu o ruské agresi, kterou v EP spolupořádal think-tank Evropské hodnoty. Sledovaly zástupce z TOPAZ a TOP09 při konferenci NET@WORK 2017. 
Ovšem naše pravidelná setkávání s dámami z celé Evropy se odehrávají nejen v Praze a Bruselu.

V roce 2017 se v Lažínkách uskutečnilo Středoevropské kolokvium. Za účasti dam z TOP09, CSU, CDU, ÖVP, CVP a Živeny.V červnu 2017 jsme za účasti špiček EUW v PS ČR zorganizovaly mezinárodní konferenci „Council meeting EUW“.
V jejímž průběhu jsme odprezentovaly výstupy z našich vlastních regionálních konferencí. Tyto se, z podpory HSS, uskutečnily v Brně, Ostravě, Praze, Chrudimi a Olomouci. Téma bylo společné 
Boj nebo spolupráce – Státní správa jako partner v občanské diskuzi.
Zde si dovolím poděkovat řediteli HSS panu Martinu Kastlerovi. Bez jeho podpory by se řada našich aktivit nemohla uskutečnit.
V nabitém programu, této mezinárodní konference, byla i volba nového vedení EUW.
Zaslouží si připomenout, že EUW je organizace s 60. letou tradicí. Je poradním orgánem Rady Evropy, má zvláštní poradní statut v Hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů (ECOSOC).Dnes zahrnuje 15 členských zemí. Naše EUŽ se členem EUW stala krátce po svém vzniku, v dubnu 2015.
A o už o dva roky později byla naše předsedkyně Jana Spekhorstová zvolena do nejužšího vedení EUW. 23.6.2017 se stala vice-presidentkou EUW. Pavlína Hájková zde byla zvolena předsedkyní mezinárodní komise EUW pro zahraniční věci. Zaslouží si potlesk:-)

Naše zástupkyně Vlaďka Michalová, Zuzana Kyliánová, Ivana Králíková, Krausová Lucie, Šárka Slavíková Klímová a Kateřina Šišková byly delegovány do mezinárodních odborných komisí EUW.

Dále jsme se letos na podzim aktivně účastnily evropské akademie v Nice. Tuto každoročně pořádá EPPW.
A „valné hromady“EUW ve Vídni.

V letošním roce jsme podpořily projekt nadačního fondu „Most mezi námi“. Výstava fotografií na téma „Stáří“ doprovázela naše regionální konference po celé republice.

Velice si vážíme i úzké spolupráce s našim nejlogičtějším evropským partnerem, se slovenskou Živenou a její předsedkyní paní Magdou Vašáryovou.

Na závěr už jen shrnu,co je z výčtu našich aktivit snad zřejmé. Boříme hranice…:-) Prostřednictvím našich aktivit v regionech se snažíme zatraktivnit zájem o věci věřejné, především mezi ženami. Přiblížit jim práci komunálních političek a apelovat na důležitost občanské zodpovědnosti každé z nás.

Vytváříme si síť kontaktů s neziskovkami a občanskými sdruženími.

Stejně jako TOP09 míříme do Evropy. Doufáme, že i nově zvolené vedení bude tento směr udržovat.
Naše díky patří vedení TOP09, organizaci TOPAZ a HSS za podporu v našich aktivitách. Doufám v další oboustranně prospěšnou spolupráci.

Jana Spekhorstová
předsedkyně EUŽ

Vlaďka Michalová
místopředsedkyně EUŽ

V Třebíci 28.1.2018